Cho một lượng tinh thể Cu NO3 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một lượng tinh t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một lượng tinh thể Cu(NO3)2.3H2O vào 300 ml dung dịch NaCl 0,6M thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A, đến khi khối lượng dung dịch giảm 18,65 gam thì dừng điện phân. Nhúng thanh Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thu được 0,035 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5); đồng thời khối lượng thanh Fe giảm 2,94 gam. Thời gian điện phân là: A. 8106s B. 7456s C. 6819s D. 7234s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dễ thấy 0,035.1,5.56 = 2,94 nên Fe chỉ phản ứng với HNO3 và Cu2+ đã bị điện phân hết. nH+ = 4nNO = 0,14 nNaCl = 0,18 Anot: nCl2 = 0,09 và nO2 = a Catot: nCu = b và nH2 = c Bảo toàn electron: 0,09.2 + 4a = 2b + 2c m giảm = 0,09.71 + 32a + 64b + 2c = 18,65 Dung dịch X chứa NO3- (2b), Na+ (0,18) và H+ (0,14). Bảo toàn điện tích: 2b = 0,18 + 0,14 —> a = 0,06; b = 0,16; c = 0,05 —> ne = 2b + 2c = It/F —> t = 8106s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP