Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp T gồm 2 este đều mạch hở: X (C6HuO4) và Y (C2HiO2) thì cần dùng vừa đủ 140 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối và hỗn hợp A chứa 2 ancol đơn chức (có cùng số nguyên tử hiđro). Cho A tác dụng với CuO (dư), kết thúc phản ứng, tách bỏ chất rắn, thì thu được hỗn hợp B (có tỉ khối so với khí H2 là 13). Cho toàn bộ B phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư), thu được 51,4 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng este X trong m gam T có giá trị gần nhất là A. 30%. B. 31%. C. 32%. D. 33%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y là HCOOCH3 —> A chứa CH3OH (a mol) Ancol còn lại cũng có 4H —> CH≡C-CH2OH (b) B gồm HCHO (a), CH≡C-CHO (b) và H2O (a + b) mB = 30a + 54b + 18(a + b) = 26(2a + 2b) Kết tủa gồm Ag (4a + 2b) và CAg≡C-COONH4 (b) m↓ = 108(4a + 2b) + 194b = 51,4 —> a = 0,1 và b = 0,02 nKOH = 0,14 > a + b nên muối có nhóm OH. —> X là HCOO-CH2-COO-CH2-C≡CH (0,02 mol) —> %X = 32,13%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP