Thủy phân hoàn toàn peptit X và Y...

Peptit - Protein Thủy phân hoàn toàn peptit X và Y trong môi trường b...

0
Peptit - Protein

Thủy phân hoàn toàn peptit X và Y trong môi trường bazơ theo phương trinh
phản ứng sau: X + 6NaOH ---> 6A + H2O; Y + 5NaOH ------->5B + H2OVới A, B là muối của aminoaxit no chứa nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Đốt cháy 21,45 gam hỗn hợp E chứa X, Y có tỉ lệ mol tương ứng 1:1 cần dùng 21,672 lít O2, thu
được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối ượng của CO2 và H2O là 47,79 gam.
Khối lượng phân tử của X, Y lần lượt là
A. 342 và 373 B. 426 và 303 C. 360 và 373 D. 404 và 303

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án C
E: CnxH2nx+2-nNnOn+1: a mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP