Thủy phân một triglixerit X chỉ thu được...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân một trigli...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân một triglixerit (X) chỉ thu được hỗn hợp Y gồm: X, glixerol và hỗn hợp 2 axit béo (axit oleic và một axit no (Z)). Mặt khác, 26,58 gam X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 9,6 gam Br2. Tên của Z là A. axit linolenic. B. axit linoleic. C. axit stearic. D. axit panmitic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z có dạng RCOOH Nếu X là (C17H33COO)2(RCOO)C3H5 thì nX = nBr2/2 = 0,03 —> MX = 886 —> R = 239: -C17H35 Vậy Z là axit stearic. Nếu X là (C17H33COO)(RCOO)2C3H5 thì nX = nBr2 = 0,06 —> MX = 443: Loại

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP