Tơ lapsan hay poli etylen terephtalat được điều...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Tơ lapsan hay poli(etylen terepht...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Tơ lapsan hay poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng giữa hai chất hữu cơ nào sau đây?

A. C6H5-COOH + HO-CH2-CH2-OH.

B. HO-CH2-CH2-OH + HO-C6H4-COOH.

C. H2N-[CH2]6-NH2 + HOOC-C6H4-COOH.

D. HOOC-C6H4-COOH + HO-CH2-CH2-OH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP