Tổng số hạt tạo nên ion M2+ là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tổng số hạt tạo nên ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tổng số hạt tạo nên ion M2+ là 74 hạt. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. a. Xác định số hiệu nguyên tử, số khối, cấu hình electron của nguyên tử M. b. Viết công thức của oxit, hidroxit ứng với hóa trị cao nhất của M. c. Nguyên tố X thuộc cùng nhóm với nguyên tố M. Biết ở trạng thái cơ bản nguyên tử nguyên tố X có 6 electron trên phân lớp s. Xác định nguyên tố X, so sánh tính chất của oxit ứng với hóa trị cao nhất của M và X.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
S = 2Z + N – 2 = 74 và 2Z – 2 – N = 18 —> Z = 24 và N = 28 —> A = 52 Cr (Z = 24): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 Oxit cao nhất CrO3, hidroxit cao nhất H2CrO4 hoặc H2Cr2O7. M thuộc nhóm VI —> X thuộc nhóm VI —> X có 6 electron hóa trị. X có 6 electron s —> Cấu hình của X: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 —> X là S Oxit cao nhất là SO3. SO3 và CrO3 đều là các oxit axit: Tác dụng với H2O, oxit bazo và dung dịch bazo.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP