Trình bày phương pháp hóa học để tách...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trình bày phương phá...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng hai chất lỏng sau: axit axetic và rượu etylic

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Thêm Fe dư vào hỗn hợp, lọc phần rắn gồm (CH3COO)2Fe và Fe dư. Phần lỏng chính là C2H5OH. Phần rắn hòa tan vào H2O, lọc bỏ phần Fe không tan thu được dung dịch (CH3COO)2Fe. Thêm H2SO4 dư vào dung dịch, phần bay ra gồm CH3COOH và hơi H2O. Làm khô bằng CuSO4 khan thu CH3COOH.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP