Hai hợp chất hữu cơ X Y có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hai hợp chất hữu cơ ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C3H9O2N và có các tính chất sau: – X và Y đều tác dụng với dung dịch AgNO­3 trong NH3 đun nóng, tạo kết tủa bạc trắng. – Khi đun nóng X hoặc Y với dung dịch NaOH dư, đều thu được khí có khả năng làm quì tím ẩm hóa xanh. Công thức cấu tạo của X và Y là A. H2N-CH2-COOC2H5 và CH­3-CH(NH2)-COOCH3. B. HCOOCH2-CH2-NH2 và HCOOCH-NH-CH3. C. HCOONH3CH2CH3 và CH3COONH3CH­3. D. HCOONH­2(CH3)2 và HCOONH3CH2CH3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
+ Khi đun nóng X hoặc Y với dung dịch NaOH dư, đều thu được khí có khả năng làm quì tím ẩm hóa xanh —> X và Y đều là muối amoni. + X và Y đều tác dụng với dung dịch AgNO­3 trong NH3 đun nóng, tạo kết tủa bạc trắng —> X và Y đều có HCOO- —> X, Y là HCOONH­2(CH3)2 và HCOONH3CH2CH3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP