Trong các nhận xét sau đây có bao...

Sinh Thái Học Trong các nhận xét sau đây, có bao nhiêu nhận xét không...

0
Sinh Thái Học

Trong các nhận xét sau đây, có bao nhiêu nhận xét không đúng
(1) Sự hỗ trợ cùng loài dẫn đến sự phong phú nguồn thức ăn cho quần thể.
(2) Hai loài có ổ sinh thái trùng nhau một phần có thể sống chung với nhau trong một sinh cảnh.
(3) Sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất ở khoảng nhiệt độ cực thuận.
(4) Cạnh tranh cùng loài thường có hại cho quần thể sinh vật.
(5) Loài có giới hạn sinh thái rộng về nhiều nhân tố sinh thái thường có vùng phân bố rộng.
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(1), (3), (4) không đúng
(1) sai, vì sự hỗ trợ cùng loài không dẫn đến làm
phong phú nguồn thức ăn cho quần thể.
(2) đúng, hai loài có ổ sinh thái trùng nhau một phần
có thể sống chung trong một sinh cảnh vì ổ sinh thái
của chúng vẫn có sự phân li một phần.
(3) sai, vì sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất phụ
thuộc vào sự thuận lợi của nhiều nhân tố sinh thái chứ
không phải chỉ ở khoảng nhiệt độ cực thuận.
(4) sai, sự cạnh tranh cùng loài thường có lợi cho quần
thể, giúp khống chế số lượng cá thể của quần thể ở
mức phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của
môi trường từ đó đảm bảo sự tồn tại và phát triển của
quần thể => (5) Đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP