Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?

  • A. But-2-en.
  • B. Penta-1,3-đien.
  • C. 2-metylbuta-1,3-đien.
  • D. Buta-1,3-đien.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP