Từ muối ăn KHÔNG thể trực tiếp điều...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Từ muối ăn KHÔNG thể...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Từ muối ăn KHÔNG thể trực tiếp điều chế chất, hoặc hỗn hợp chất nào dưới đây ?

A. NaClO B. H2, Cl2 và NaOH C. Na và Cl2 D. Na2O2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A. H2O + NaCl(dpdd.kmn).→ NaClO + H2

B. 2H2O + 2NaCl (dpdd.mn)→ H2 + 2NaOH + Cl2

C. 2NaCl (dpnc)→ 2Na + Cl2

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP