Ứng với công thức phân tử C3H8Ox tồn...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Ứng với công thức phân tử C3H8Ox t...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Ứng với công thức phân tử C3H8Ox tồn tại bao nhiêu đồng phân ancol mạch hở?
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Với x= 1 C3H8O ta có các trường hợp

CH3-CH2-CH2-OH

CH3-CH(OH)- CH3

Với trường hợp x=2 C3H8O2 ta có các trường hợp

CH3-CH(OH)- CH2OH

HO-CH2-CH2-CH2-OH

Với trường hợp x=3 C3H8O3 ta có các trường hợp

OH- CH2- CH(OH)- CH2-OH

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP