Viết phương trình tạo thành các ion từ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Viết phương trình tạ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Viết phương trình tạo thành các ion từ các nguyên tử tương ứng: Fe2+; Fe3+; K+; N3–; O2–; Cl–; S2–; Al3+; P3–. Tính số hạt cơ bản trong từng ion, giải thích về số điện tích của mỗi ion. Nêu tên khí hiếm có cấu hình giống với cấu hình các ion thuộc nguyên tố nhóm A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Fe —> Fe2+ + 2e (Fe2+ có 26p, 30n, 24e) Fe —> Fe3+ + 3e (Fe3+ có 26p, 30n, 23e) K —> K+ + 1e (K+ có 19p, 20n, 18e) N + 3e —> N3- (N3- có 7p, 7n, 10e) O + 2e —> O2- (O2- có 8p, 8n, 10e) Cl + 1e —> Cl- (Cl- có 17p, 18n, 18e) S + 2e —> S2- (S2- có 16p, 16n, 18e) Al —> Al3+ + 3e (Al3+ có 13p, 14n, 10e) P + 3e —> P3- (P3- có 15p, 16n, 18e) K+, Cl-, S2-, P3- giống cấu hình của Ar. N3-, O2-, Al3+ giống cấu hình của Ne.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP