We went away on holiday last week but...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We went away on holiday last week, but it rained ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We went away on holiday last week, but it rained _________ .

A. every other day B. every single day C. every two days D. every second day

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích:

A. cách ngày, ngày có ngày không

B. mỗi ngày

C. 2 ngày một lần

D. cách ngày, ngày có ngày không

Dịch nghĩa: Chúng tôi đã đi du lịch tuần trước, nhưng trời hôm nào cũng mưa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP