X là hợp chất hóa học tạo ra...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hợp chất hóa họ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hợp chất hóa học tạo ra từ hợp kim gồm Fe và C trong đó có 6,67% cacbon về khối lượng. Hòa tan X trong HNO3 (đ, to) thu được dung dịch A và hỗn hợp khí B. Cho A, B lần lượt tác dụng với NaOH dư thì A tạo ra kết tủa A1; B tạo ra hỗn hợp B1 gồm 3 muối. Nung A1 và B1 ở nhiệt độ cao A1 tạo ra oxit A2; B1 tạo ra hỗn hợp B2 gồm 2 muối. Cho CO (dư) khử A2 ở nhiệt độ cao thì thu được rắn A3. Cho B2 tác dụng với H2SO4 loãng thu được khí B3 và axit B4. Chất B4 làm mất màu dung dịch KMnO4 trong môi trường axit. Tổng số nguyên tử của các nguyên tố của X, A3, B3, B4 là A. 13. B. 14. C. 12. D. 11.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là FexCy —> %C = 12y/(56x + 12y) = 6,67% —> x/y = 3 —> X là Fe3C A là Fe(NO3)3 —> A1 là Fe(OH)3 B là CO2, NO2 —> B1 là Na2CO3, NaNO3, NaNO2 A2 là Fe2O3 B2 là Na2CO3, NaNO2 A3 là Fe B3 là CO2, B4 là HNO2 —> Tổng số nguyên tử của các nguyên tố của X, A3, B3, B4 là 12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP