X là một este no hai chức Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là một este no, ha...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là một este no, hai chức; Y, Z (MY < MZ) là hai peptit điều được tạo từ glyxin và valin; X, Y, Z đều mạch hở. Đun nóng 54,35 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z với dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan T và hỗn hợp hơi Z chứa hai chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn T cần đúng 2,3375 mol O2, thu được 34,45 gam Na2CO3 và hiệu số mol giữa H2O và CO2 là 0,125 mol. Biết tổng số mol của Y và Z gấp 2 lần số mol X; Y và Z hơn kém nhau một nguyên tử nitơ. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp M gần nhất với giá trị A. 25,1. B. 48,0. C. 26,9. D. 40,8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z chứa 2 ancol nên T chứa muối của axit cacboxylic 2 chức. Quy đổi T thành C2H3ON (a), CH2 (b), NaOH (a) và (COONa)2 (c) nO2 = 2,25a + 1,5b + 0,5c = 2,3375 nNa2CO3 = 0,5a + c = 0,325 nH2O – nCO2 = (1,5a + b + 0,5a) – (2a + b + 2c – 0,325) = 0,125 —> a = 0,45; b = 0,85; c = 0,1 —> nX = c = 0,1 và nY + nZ = 2nX = 0,2 Số N = 0,45/0,2 = 2,25 —> Đipeptit Y (0,15) và tripeptit Z (0,05) Do Y và Z điều được tạo từ glyxin và valin nên Y là Gly-Val (174), Z là Gly-Gly-Val (231) hoặc Gly-Val-Val (273) mM = 0,1MX + 0,15.174 + 0,05MZ = 54,35 MZ = 231 —> MX = 167: Loại (M este phải chẵn) MZ = 273 —> MX = 146: C6H10O4 X là C6H10O4 (0,1) Y là Gly-Val (0,15) Z là Gly-Val-Val (0,05) —> %Z = 25,11%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP