: Peter has been studying for almost three...

Ngữ Pháp và Từ Vựng : Peter has been studying for almost three years ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

: Peter has been studying for almost three years and he will have this degree and return to his country in ______ six months.

A. others B. the other C. other D. another

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích:

Một danh từ đứng sau hạn định từ (determiner) another luôn phải ở số ít chứ không được ở số nhiều. Tuy nhiên, ta phải dùng danh từ số nhiều với hạn định từ another khi ngay trước danh từ đó là 1 con số: another + number (số đếm) + N (ở số nhiều)

Ví dụ: another three questions (ba câu hỏi nữa)

Dịch nghĩa: Peter đã học gần ba năm và anh ta sẽ có tấm bằng này và trở về đất nước của mình trong 6 tháng nữa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP