______ of all the staff I would like...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ______ of all the staff, I would like to wish you...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

______ of all the staff, I would like to wish you a happy retirement.

A. Instead B. In place C. On behalf D. On account

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích:

A. Instead of: thay vì

B. In place of: thay vì, thay cho, thế vào

C. On behalf of: thay mặt

D. On account of: do cái gì đó, vì lí do này

Dịch nghĩa: Thay mặt cho toàn bộ nhân viên, cháu xin chúc chú nghỉ hưu vui vẻ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP