Amino axit X có công thức H2NCxHy COOH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Amino axit X có công...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Amino axit X có công thức H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là A. 9,524% B. 10,687% C. 10,526% D. 11,966%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong 36,7 gam muối chứa: H2NCxHy(COO-)2: 0,1 SO42-: 0,1 Na+: x K+: 3x Bảo toàn điện tích —> 0,1.2 + 0,1.2 = x + 3x —> x = 0,1 —> M của H2NCxHy(COO-)2 = 131 —> MX = 131 + 2 = 133 —> %N = 14/133 = 10,526%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP