Hỗn hợp X gồm Glu-Ala-Ala Glu-Ala-Glu-Ala Glu-Ala-Ala-Glu-Glu và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Glu-Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Glu-Ala-Ala, Glu-Ala-Glu-Ala, Glu-Ala-Ala-Glu-Glu và Ala-Ala. Đốt cháy hết a gam X trong oxi thu được 10,125 gam H2O và 29,7 gam CO2. Mặt khác, cho 0,1 mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, đun nóng sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được chất rắn khan chứa b gam muối. Giá trị của b gần nhất với A. 29. B. 51. C. 58. D. 25.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có dạng (Ala)2(Glu)x (u mol) (Ala)2(Glu)x = 2Ala + xGlu – (x + 1)H2O nCO2 = u(5x + 6) = 0,675 (1) nH2O = u[4,5x + 7 – (x + 1)] = 0,5625 (2) (1)/(2) —> x = 1,5 (1) —> u = 0,05 Muối gồm AlaNa (2u) và GluNa2 (ux) —> m muối = 25,425 Tỉ lệ: 0,05 mol X tạo 25,425 gam muối —> 0,1 mol X tạo b gam muối —> b = 50,85 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP