Đốt cháy hoàn toàn m gam este hai...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no, đa chức và hai ancol đơn chức, phân tử X có không quá 5 liên kết π) cần 0,3 mol O2, thu được 0,5 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Khi cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch thì thu được khối lượng chất rắn là A. 14,6 gam. B. 9,0 gam. C. 13,9 gam. D. 8,3 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CnH2n+2-2kO4 + (1,5n – 1,5 – k/2)O2 —> nCO2 + (n + 1 – k)H2O Đặt nX = a nO2 = a(1,5n – 1,5 – k/2) = 0,3 —> 3na – ka – 3a = 0,6 (1) nCO2 + nH2O = a(2n + 1 – k) = 0,5 —> 2na – ka + a = 0,5 (2) (1) – (2) —> na – 4a = 0,1 Nếu n = 5 —> a = 0,1 —> k = 6: Loại Nếu n = 6 —> a = 0,05 —> k = 3: Nhận Nếu n = 7 —> … Vậy X là C6H8O4 hay CH3-OOC-COO-C3H5 nX = 0,05 & nKOH = 0,2 —> Chât rắn gồm (COOK)2 (0,05 mol) và KOH dư (0,1 mol) —> m rắn = 13,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP