Cho hỗn hợp X gồm Ba và Na...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm Ba...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm Ba và Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và AlCl3 0,1M. Kết thúc phản ứng thu được 1,008 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị gần nhất với m là A. 1,6. B. 3,2. C. 0,8. D. 2,4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nOH- = 2nH2 = 0,09 nH+ = nAl3+ = 0,02 Dễ thấy nOH- > nH+ + 3nAl3+ nên Al(OH)3 đã bị hòa tan một phần. nOH- = nH+ + 4nAl3+ – nAl(OH)3 —> nAl(OH)3 = 0,01 —> mAl(OH)3 = 0,78

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP