Hỗn hợp M gồm một peptit X và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp M gồm một pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y (đều mạch hở, mỗi peptit được cấu tạo từ một loại amino axit, tổng số liên kết peptit trong hai phân tử X, Y là 5) với tỉ lệ số mol nX : nY = 1 : 3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M trong dung dịch NaOH thu được 58,2 gam muối của glyxin và 79,92 gam muối của alanin. Giá trị của m gần nhất với A. 94 gam. B. 104 gam. C. 107 gam. D. 110 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nGlyNa = 0,6 & nAlaNa = 0,72 —> nGly : nAla = 5 : 6 X + 3Y —> (Gly5Ala6)k + 3H2O Đặt x, y là số N của X, Y. Tổng -CONH- trong X, Y là 5 —> Tổng N = x + y = 7 —> Min(x + 3y) = 11 và max(x + 3y) = 17 —> 11 ≤ 11k ≤ 17 —> k = 1 là nghiệm duy nhất. Bảo toàn Gly —> n(Gly)5(Ala)6 = 0,6/5 = 0,12 X + 3Y —> Gly5Ala6 + 3H2O …………………….0,12………0,36 —> m = mGly5Ala6 + mH2O = 93,96

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP