Axit Malic 2-hiđroxi butanđioic có trong quả táo...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Axit Malic (2-hiđrox...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Axit Malic (2-hiđroxi butanđioic) có trong quả táo. Cho m gam axit Malic tác dụng với Na dư thu được V1 lít khí H2. Mặt khác, cho m gam axit Malic tác dụng với NaHCO3 dư thu được V2 lít khí CO2 (Thể tích các khí đo ở cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa V1 và V2 là: A. V1 = 0,5V2. B. V1 = V2. C. V1 = 0,75V2. D. V1 = 1,5V2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Axit malic: HOOC-CHOH-CH2-COOH Với Na —> nH2 = 1,5nAxit Với NaHCO3 —> nCO2 = 2nAxit —> V1 = 0,75V2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP