Chất hữu cơ X có công thức phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất hữu cơ X có côn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H9O2N. Cho 5,15 gam X tác dụng dung dịch NaOH (lấy dư 25% so với lượng phản ứng) đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 6,05 gam chất rắn khan. Công thức của X là: A. H2N-CH2COO-C2H5. B. H2N-C3H6COOH. C. C2H3COONH3-CH3. D. H2N-C2H4COO-CH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH phản ứng = nX = 0,05 —> Chất rắn khan gồm RCOONa (0,05) và NaOH dư (0,05.25%) m rắn = 0,05(R + 67) + 0,0125.40 = 6,05 —> R = 44: NH2-C2H4- —> X là NH2-C2H4-COO-CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP