Cho 27 4 gam hỗn hợp M gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 27,4 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 27,4 gam hỗn hợp M gồm axit axetic và hai ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với 13,8 gam Na thu được 40,65 gam chất rắn. Nếu cho toàn bộ lượng M trên phản ứng với dd NaHCO3 (dư), kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít CO2 (đktc). Công thức của hai ancol trong M là A. C7H15OH và C8H17OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. CH3OH và C2H5OH. D. C3H5OH và C4H7OH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
M gồm CH3COOH (a mol) và ROH (b mol) Bảo toàn khối lượng —> nH2 = (mM + mNa – m rắn)/2 = 0,275 —> a/2 + b/2 = 0,275 Với NaHCO3 —> nCO2 = a = 0,3 —> b = 0,25 —> mM = 0,3.60 + 0,25(R + 17) = 27,4 —> R = 20,6: CH3 (15) và C2H5 (29) Ancol là CH3OH và C2H5OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP