Chất hữu cơ X tác dụng với AgNO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất hữu cơ X tác dụ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất hữu cơ X tác dụng với AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được Ag. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn X thu được 2,3-đimetyl butan-1-ol. X có bao nhiêu công thức cấu tạo? A. 5 B. 3 C. 4 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + AgNO3/NH3 —> Ag nên X có nhóm -CHO X + H2 —> CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2OH Các cấu tạo của X: CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CHO CH2=C(CH3)-CH(CH3)-CHO CH3-C(CH3)=C(CH3)-CHO CH3-CH(CH3)-C(=CH2)-CHO CH2=C(CH3)-C(=CH2)-CHO

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP