Bài 1: Hòa tan 4 6 g một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Bài 1: Hòa tan 4,6 g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Bài 1: Hòa tan 4,6 g một chất tan vào 250 ml nước thu được dd có nhiệt độ sôi là 100,104oC. Xác định khối lượng mol phân tử của chất tan. Biết hằng số nghiệm sôi của nước là Ks = 0,52. Bài 2: Tính pH của dung dịch sau khi trộn 100 ml dd CH3COOH 0,2M với 100 ml dd NaOH 0,1M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP