Có hai thí nghiệm sau: TN1: Cho 6...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có hai thí nghiệm sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có hai thí nghiệm sau: TN1: Cho 6(g) ancol no hở đơn chức X tác dụng với m(g) Na, sau phản ứng thu được 0,075g H2. TN2: Cho 6(g) ancol no hở đơn chức X tác dụng 2m gam Na, sau phản ứng thu không tới 0,1g H2. X có công thức là: A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. C4H9OH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nhận xét: TN2 dùng lượng Na gấp đôi TN1 nhưng lượng khí không tăng gấp đôi —> TN1 có Na thiếu, TN2 có Na dư. TN2: nH2 < 0,05 —> nX < 0,1 —> MX > 6/0,1 = 60 —> C4H9OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP