Chia 0 16 mol hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia 0,16 mol hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia 0,16 mol hỗn hợp X gồm hai andehit đơn chức A và hai chức B (MA < MB) thành hai phần bằng nhau. Hidro hóa phần 1 cần vừa đủ 3,548 lít H2 (đktc). Cho phần 2 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 25,92 gam Ag và 8,52 gam hỗn hợp hai muối amoni của hai axit hữu cơ. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần % khối lượng của A trong hỗn hợp X là A. 49,12% B. 34,09% C. 65,91% D. 50,88%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số mol mỗi phần nX = 0,08 nAg = 0,24 —> nX : nAg = 1 : 3 —> X chứa ACHO (a mol) và B(CHO)2 (b mol) nX = a + b = 0,08 nAg = 2a + 4b = 0,24 —> a = b = 0,04 mACOONH4 + mB(COONH4)2 = 8,52 ⇔ 0,04(A + 62) + 0,04(B + 124) = 8,52 —> A + B = 27 —> A = 27 và B = 0 là nghiệm duy nhất. X chứa CH2=CH-CHO và (CHO)2 —> %CH2=CH-CHO = 49,12%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP