Bài 33 Luyện tập: Ankin - Bài 4...

Bài 33. Luyện tập: Ankin - Bài 4 trang 147 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Khi thực hiện phản ứng nhiệt phân metan điều chế axetilen thu được hỗn hợp X gồm axetilen, hiđro và metan chưa phản ứng hết. Tỉ khối của X so với \(H_2\) bằng 4,44. Tính hiệu suất của phản ứng.

Hướng dẫn giải

\(2CH_4 \xrightarrow[]{1500^0C, làm lạnh nhanh} CH \equiv CH + 3H_2\)

Thu hỗn hợp X gồm: axetilen, hiđro và metan dư. Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp X là :

\(\overset{-}{M}\) = 4,44.2 = 8,88 (g/mol)

Số mol \(CH_4\) ban đầu: x (mol)

Hiệu suất phản ứng là H thì số mol \(CH_4\) tham gia bằng Hx.

\(\overset{-}{M}\) = \(\dfrac{\sum m_x}{\sum n_x}\)

Theo định luật bảo toàn khối lượng: \(m_x = m_{CH_4} = 16x\)

Số mol hỗn hợp X sau phản ứng:

\(\sum n_x\) = \(n_{C_2H_2} + n_{CH_4} + n_{H_2}\) = \(\dfrac{Hx}{2} + (x - Hx) + \dfrac{3Hx}{2} = x + Hx\)

Vậy: 8,88 = \(\dfrac{16x}{x +Hx} \Rightarrow H \approx 0,8\)

Hiệu suất \(\approx\) 80%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP