Bài 45 Axit cacboxylic - Bài 6 trang...

Bài 45. Axit cacboxylic - Bài 6 trang 210 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Trung hòa 16,60gam hỗn hợp gồm axit axetic và axit fomic bằng dung dịch natri hiđroxit thu được 23,20 gam hỗn hợp hai muối.

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng ở dạng phân tử và ion rút gọn.

b. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp trước và sau phản ứng.

Hướng dẫn giải

a) Phương trình hóa học:

\(CH_3COOH + NaOH \xrightarrow[]{t^0} CH_3COONa + H_2O\)

xmol xmol

\(HCOOH + NaOH \rightarrow HCOONa + H_2O\)

ymol ymol

(Do phản ứng trung hòa, dạng ion rút gọn : \(H^+ + OH^- \rightarrow H_2O\))

b) 60x + 46y = 16,6

82x + 68y = 23,2

Giải hệ phương trình ta được : x = 0,2 ; y = 0,1

Phần trăm trước phản ứng :

%\(CH_3COOH = \dfrac{60.0,2.100}{16,6}=72,29\)%

%\(HCOOH = 27,71\)%

Phần trăm sau phản ứng:

%\(CH_3COONa = \dfrac{82.0,2.100}{23,2}=70,69\)%

%\(HCOONa = 29,31\)%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP