Biết rằng kim loại nhôm tác dụng với...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Biết rằng, kim loại nhôm tác dụng ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Biết rằng, kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H2SO4tạo ra chat nhôm sunfat Al2 (SO4)3 và khí hidro.

a) Viết chương trình hóa học của phản ứng. Hiểu như thế nào về tỉ lệ số nguyên tử, số phân tư giữa các chất trong phản ứng?

b) Nếu có 6,02.1023 nguyên tử Al sẽ tác dụng được với bao nhiêu phân tử H2SO4 tạo ra bao nhiêu phân tử Al2 (SO4)3 và bao nhiêu phân tử H2?

c) Cũng câu hỏi như trên, nếu có 3,01.1023 nguyên tử Al

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) PTHH của phản ứng:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

Cứ nguyên tử Al tác dụng với 3 phân tử H2SO4 tạo ra 1 phân tử Al2 (SO4)3 và 3 phân tử H2.

b) Nếu có có 6,02.1023 nguyên tử Al sẽ tác dụng với:

Tạo ra: $6.02.10^{23}.\frac{3}{2}= 9,03.10^{23}$phân tử H2SO4

$6.02.10^{23}.\frac{1}{2}= 3,01.10^{23}$phân tử Al2 (SO4)3

c) Nếu có $3.01.10^{23}.\frac{3}{2}$nguyên tử Al tác dụng với: $3.01.10^{23}.\frac{3}{2}= 4,454.10^{23}$phân tử H2SO4 $3.01.10^{23}.\frac{1}{2}= 1,505.10^{23}$phân tử Al2 (SO4)3.

Và: $3.01.10^{23}.\frac{3}{2}= 4,515.10^{23}$ phân tử H2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP