Hãy tìm thể tích của những lượng khí...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Hãy tìm thể tích của những lượng ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Hãy tìm thể tích của những lượng khí sau ở đktc:

a) 0,05 mol phân tử O2; 0,15 mol phân tử H2; 14 mol phân tử CO2.

b) Hỗn hợp khí gồm có: 0,75 mol CO2; 0,25 mol N2; và 0,5 mol O2.

c) 0,02 mol của mỗi chất khí sau: CO, CO2, H2, O2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) vo2 = no2.22,4 = 0,05.22,4= 1,12(l)

vh2 = nh2.22,4= 0,15.22,4= 3,36(l)

vco2 = nco2.22,4=14.22,4 = 313,6(l)

b) vhh = 22,4(no2+ nh2 + no2) = 22,4(0,75 + 0,25 + 0,5) = 33,6(l)

c) ở điều kiện tiêu chuẩn 0,02 mol của các chất khí đều có thể tích bằng nhau:

vco=vco2=vh2=vo2= 0,448(l)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP