Hãy xác định khối lượng của những lượng...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Hãy xác định khối lượng của những ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Hãy xác định khối lượng của những lượng chất sau đây:

a) 0,01 mol nguyên tử O; 0,01 mol nguyên tử O2; 2 mol nguyên tử Cu.

b) 2,25 mol phân tử H2O; 0,15 mol phân tử CO2.

c) 0,05 mol của những chất sau: NaCl, H2O, C12H22O11.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) mo = no.mo = 0,01.16= 0,16(g)

mo2 = no2.mo = 0,01.32 = 0,32(g)

mcu = ncu.mcu = 2.64 = 128(g)

b) mh2o = nh2o.mh2o= 2,25.18 = 40,5(g)

mco2 = nco2.mco2 = 0,15.44 = 6,6(g)

c) mnacl = nnacl.mnacl = 0,05.58,5 = 2,925(g)

mh2o = nh2o.mh2o = 0,05.18 = 0,9(g)

mc12h22o11 = nc12h22o11.mc12h22o11 = 0,05.324 = 17,1(g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP