Các vi hạt có cấu hình electron phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Các vi hạt có cấu hì...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Các vi hạt có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng: 3s2, 3p4, 3p6 là nguyên tử hay ion? Tại sao? Hãy dẫn ra một phản ứng hóa học (nếu có) để minh họa tính chất hóa học đặc trưng của mỗi vi hạt.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
3s2: Đây là nguyên tử kim loại (1s2 2s2 2p6 3s2) vì lớp ngoài cùng có 2e. Tính chất đặc trưng là tính khử: Mg —> Mg2+ + 2e Vd: Mg + Cl2 —> MgCl2 3p4: Đây là nguyên tử phi kim (1s2 2s2 2p6 3s2 3p4) vì có 6e lớp ngoài cùng. Tính chất đặc trưng là tính oxi hóa: S + 2e —> S2- Vd: S + 2Na —> Na2S 3p6: Đây có thể là nguyên tử khí hiếm hoặc ion (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6) Khí hiểm Ar: Trơ về mặt hóa học. Cation: K+, Ca2+, Ga3+… có tính oxi hóa rất yếu: Vd: K+ + 1e —> K KCl —> K + Cl2 (đpnc) Anion: Cl-; S2-… có tính khử: Vd: 2Cl- —> Cl2 + 2e NaCl —> Na + Cl2 (đpnc)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP