Hòa tan 10 1 gam hỗn hợp A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 10,1 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 10,1 gam hỗn hợp A gồm 2 kim loại kiềm nằm ở hai chu khì liên tiếp thuộc nhóm IA vào nước dư thu được 3,36 lít khí và dung dịch X. a) Tìm tên hai kim loại và % khối lượng của chúng. b) Cần phải dùng bao nhiêu lít dung dịch H2SO4 49% (d = 1,25g/ml) để trung hòa hết dung dịch X. c) Trộn m gam kim loại R nhóm IIA vào 10,1 gam hỗn hợp A ta thu được hỗn hợp Y có 57,56% khối lượng R. Hòa tan hết Y trong nước có 5,6 lít khí thoát ra. Xác định tên R.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2A + 2H2O —> 2AOH + H2 0,3………………….0,3…..0,15 —> MA = 10,1/0,3 = 33,67 —> A gồm Na (x mol) và K (y mol) mA = 23x + 39y = 10,1 nA = x + y = 0,3 —> x = 0,1 và y = 0,2 b. 2AOH + H2SO4 —> A2SO4 + 2H2O 0,3………0,15 —> mddH2SO4 = 0,15.98/49% = 30 gam —> Vdd = 30/1,25 = 24 ml c. %R = mR/(mR + 10,1) = 57,56% —> mR = 13,7 gam nH2 của A = 0,15 —> nH2 của R = 0,25 – 0,15 = 0,1 R + 2H2O —> R(OH)2 + H2 0,1……………………………0,1 —> R = 13,7/0,1 = 137 —> R là Ba

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP