Cho 1 lượng Fe hoà tan hết vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 1 lượng Fe hoà t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 1 lượng Fe hoà tan hết vào dung dịch chứa 0,1 mol HNO3 và 0,15 mol AgNO3 sau phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa Fe(NO3)3, khí NO và chất rắn Y. Cho x gam bột Cu vào dung dịch X thu được dung dịch Z trong đó có khối lượng của Fe(NO3)3 là 7,986 gam. x có giá trị là A. 1,344 gam. B. 20,624 gam. C. 25,984 gam. D. 19,104 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH+ = 0,1 = 4nNO —> nNO = 0,025 Bảo toàn electron —> 3nFe = 3nNO + nAg —> nFe = 0,075 —> Dung dịch X chứa Fe(NO3)3 (0,075 mol) nFe(NO3)3 phản ứng = 0,075 – 7,986/242 = 0,042 Cu + 2Fe3+ —> Cu2+ + 2Fe2+ 0,021….0,042 —> mCu = 1,344

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP