Cho 8 04 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 8,04 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 8,04 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với 500 ml dung dịch AgNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 26,88 gam chất rắn Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa, rửa sạch rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 9,6 gam rắn T. Tính khối lượng các kim loại trong X và nồng độ mol của dung dịch AgNO3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nếu chỉ có Fe phản ứng thì: Fe + 2AgNO3 —> Fe(NO3)2 + 2Ag a……………………………a………..2a —> 108.2a – 56a = 26,88 – 8,04 —> a = 0,11775 Khi đó: 2Fe(NO3)2 —> 2Fe(OH)2 —> Fe2O3 a………………………………………0,5a —> mFe2O3 = 9,42 < 9,6: Vô lý Vậy Fe phản ứng hết, Cu đã phản ứng ứng. Đặt x, y, z là số mol Fe, Cu phản ứng và Cu dư. —> 56x + 64(y + z) = 8,04 (1) Fe + 2AgNO3 —> Fe(NO3)2 + 2Ag x………..2x………………..x………..2x Cu + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2Ag y………..2y………………..y………..2y —> 108(2x + 2y) + 64z = 26,88 (2) 2Fe(NO3)2 —> 2Fe(OH)2 —> Fe2O3 x………………………………………0,5x Cu(NO3)2 —> Fe(OH)2 —> CuO y…………………………………….y —> 160.0,5x + 80y = 9,6 (3) (1)(2)(3) —> x = 0,075; y = 0,045; z = 0,015 mFe = 56x = 4,2 gam mCu = 64(y + z) = 3,84 nAgNO3 = 2x + 2y = 0,24 —> CM = 0,48 mol/l

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP