Chất A là 1 loại phân đạm chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất A là 1 loại phâ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất A là 1 loại phân đạm chứa 46,67% nitơ. Để đốt cháy hoàn toàn 1,8 gam A cần 1,008 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy gồm N2, CO2, hơi H2O, trong đó tỉ lệ thể tích VCO2 : VH2O = 1 : 2. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của A biết rằng công thức đơn giản nhất của A cũng là công thức phân tử.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nN = 1,8.46,67%/14 = 0,06 nCO2 = a, nH2O = 2a và nO(A) = b mA = 12a + 2.2a + 16b + 0,06.14 = 1,8 Bảo toàn O —> b + 0,045.2 = 2a + 2a —> a = b = 0,03 —> nC = a = 0,03; nH = 4a = 0,12 C : H : O : N = 0,03 : 0,12 : 0,03 : 0,06 = 1 : 4 : 1 : 2 —> A là CH4ON2 Cấu tạo (NH2)2CO (Urê)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP