Hỗn hợp E gồm kim loại Al và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm kim lo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm kim loại Al và oxit FexOy. Nung m gam E trong điều kiện không có không khí, giả sử chỉ xảy ra phản ứng 2yAl + 3FexOy → yAl2O3 + 3xFe. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn F. Chia F thành hai phần: Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch NaOH (lấy dư), sau phản ứng thu được 3,024 lít khí H2 và 3,36 gam chất rắn không tan. Phần 2: (có khối lượng bằng 2,95 gam) cho tác dụng với H2SO4 đặc nóng, sau phản ứng chỉ thu được 1,568 lít SO2 và dung dịch chứa 12,07 gam hỗn hợp 3 muối sunfat. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích các khi đo ở điều kiện tiêu chuẩn a, Tính m b, Xác định công thức phân tử của oxit FexOy

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nH2 = 0,135 —> nAl dư = 0,09 Do có Al dư nên FexOy bị khử hết, chất rắn không tan trong NaOH là Fe —> nFe = 0,06 Đặt nAl2O3 = a Phần 2: Lượng chất gấp k lần phần 1 —> Al dư (0,09k), Fe (0,06k) và Al2O3 (ka) —> 27.0,09k + 56.0,06k + 102ka = 2,95 (1) nSO2 = 0,07 —> nSO42- = 0,07 m muối = (27.0,09k + 56.0,06k) + 0,07.96 + 342ka = 12,07 (2) (1)(2) —> k = 1/3 và ka = 0,01 —> a = 0,03 Bảo toàn khối lượng: mE = mPhần 1 + mPhần 2 = 3mPhần 2 + mPhần 2 = 2,95.4 = 11,8 Trong phần 1: nFe = 0,06 và nO = 3a = 0,09 —> Fe : O = 2 : 3 —> Fe2O3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP