Đốt cháy hoàn toàn 12 6 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 12,6 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol mạch hở thu được 0,4 mol CO2, mặt khác, khi cho 12,6 gam hỗn hợp X tác dụng với CuO dư, kết thúc phản ứng thấy khối lượng rắn giảm 6,4 gam. Lấy toàn bộ hỗn hợp hơi thu được sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 129,6 gam Ag. % Khối lượng của ancol có phân tử khối lớn nhất trong X gần nhất với: A. 60 B. 55 C. 50 D. 45

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC = nCO2 = 0,4 Ancol bậc 3 không bị oxi hóa nên: nO ≥ 6,4/16 = 0,4 Mặt khác, nO ≤ nC nên nO = 0,4 là nghiệm duy nhất. Vậy trong X không có ancol bậc 3 và ta có nC = nO —> Số C = Số O Ancol bậc 2 bị oxi hóa thành xeton nên nCHO ≤ nO = 0,4. Vì nAg = 1,2 nên nAg/nCHO ≥ 3 —> Trong X có CH3OH để tạo HCHO thỏa mãn điều này. X gồm CH3OH (u mol) và (CHOH)x(CH2OH)2 (v mol) Sản phẩm oxi hóa gồm HCHO (u) và (CO)x(CHO)2 (v mol) nC = u + v(x + 2) = 0,4 (1) nAg = 4u + 4v = 1,2 —> u + v = 0,3 (2) Thế (2) vào (1) —> v(x + 1) = 0,1 Khi x = 0 —> v = 0,1; u = 0,2 —> CH3OH (0,2), C2H4(OH)2 (0,1) —> %C2H4(OH)2 = 49,2% Khi x = 1 —> v = 0,05; u = 0,25 —> CH3OH (0,25) và C3H5(OH)3 (0,05) —> %C3H5(OH)3 = 36,51% Bài vô số nghiệm khi x = 2, 3, 4….

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP