Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3 (0,045 mol) và dung dịch H2SO4 thu được dung dịch Y chỉ chứa 62,605 gam muối trung hòa (không có ion Fe3+) và 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (trong đó có 0,02 mol khí H2). Tỉ khối của Z so với O2 là 19/17. Thêm dung dịch NaOH 1M vào Y đến khi thu được kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 ml. Mặt khác, cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 được dung dịch T. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào T thu được 256,04 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 34,6. B. 32,8. C. 27,2. D. 28,4. Diutb123 trả lời 11.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong Y đặt MgSO4, FeSO4, CuSO4 và (NH4)2SO4 lần lượt là a, b, c, d mol. Ta có nNa2SO4 trong Y = 0,0225 mol —> 120a + 152b + 160c + 132d + 0,0225.142 = 62,605 nNaOH = 2a + 2b + 2c + 2d = 0,865 m↓ = 58a + 90b + 98c = 31,72 Sản phẩm sau đó là Na2SO4 —> nNa2SO4 = 0,4325 + 0,0225 = 0,455 nBaCl2 = 0,455 —> Vừa đủ để tạo ra nBaSO4 = 0,455 Sau đó thêm tiếp AgNO3 dư —> Tạo thêm nAgCl = 0,455.2 = 0,91 và nAg = nFe2+ = b —> m↓ = 108b + 0,91.143,5 + 0,455.233 = 256,04 Giải hệ trên: a = 0,2 b = 0,18 c = 0,04 d = 0,0125 Như trên đã có nH2SO4 = nNa2SO4 tổng = 0,455 Bảo toàn H: 2nH2SO4 = 8n(NH4)2SO4 + 2nH2 + 2nH2O —> nH2O = 0,385 mol Bảo toàn khối lượng: mA + mNaNO3 + mH2SO4 = m muối + m khí + mH2O —> mA = 27,2 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP