Cho m gam hỗn hợp X gồm Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu, Zn, FeCO3 và C tác dụng với dung dịch chứa 3,3 mol HNO3 và 1,75 mol KNO3, thu được dung dịch Y (không chứa Fe2+) chỉ chứa (m + 303,35) gam muối và hỗn hợp khí Z gồm 0,5 mol NO2; 0,4 mol NO và 0,5 mol CO2. Mặt khác, cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Na2S dư, thu được kết tủa 86,6 gam và 3,36 lít khí (đktc). Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tổng số mol các chất trong X là: A. 1,3 B. 1,1 C. 1,5 D. 1,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng: m + 3,3.63 + 1,75.101 = m + 303,35 + 0,5.46 + 0,4.30 + 0,5.44 + mH2O —> nH2O = 1,35 Bảo toàn H —> nNH4+ = 0,15 Bảo toàn N —> nNO3- = 4 Đặt a, b, c, d là số mol Al, Cu, Zn, FeCO3 —> nC = 0,5 – d Bảo toàn electron: 3a + 2b + 2c + d + 4(0,5 – d) = 0,5.1 + 0,4.3 + 0,15.8 (1) Bảo toàn điện tích cho Y: 3a + 2b + 2c + 3d + 1,75 + 0,15 = 4 (2) Y với Na2S: 2Al3+ + 3S2- + 6H2O —> 2Al(OH)3 + 3H2S 2Fe3+ + 3S2- —> 2FeS + S Cu2+ và Zn2+ (gọi chung là R2+): B2+ + S2- —> BS Kết tủa gồm Al(OH)3, CuS, ZnS, FeS và S. m↓ = 78a + 96b + 97d + 88d + 32.0,5d = 86,6 (3) Khí là H2S (1,5a + 1,5d) —> nH2S = 1,5a = 0,15 (4) (1)(2)(3)(4) —> a = 0,1; b = 0,2; c = 0,4; d = 0,2 nX = a + b + c + nCO2 = 1,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP