Hòa tan hết 6 54 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 6,54 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 6,54 gam hỗn hợp gồm Mg và Al có tỉ lệ mol tương ứng 8 : 5 vào dung dịch HNO3 31,5% (lấy dư 25% so với phản ứng) kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 1,792 lít hỗn hợp khí Y gồm NO, N2O, N2 có tỉ khối so với He bằng 8,75. Dẫn toàn bộ Y vào bình chứa sẵn 0,02 mol O2 sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Z gồm 3 khí. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Nồng độ phần trăm của Al(NO3)3 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây: A. 13,6% B. 10,5% C. 12,8% D. 14,2%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y + O2 —> Z gồm 3 khí (N2O, N2, NO2) nên NO và O2 phản ứng vừa đủ với nhau. nO2 = 0,02 —> nNO = 0,04 Y gồm N2O (a), N2 (b) và NO (0,04) nY = a + b + 0,04 = 0,08 mY = 44a + 28b + 0,04.30 = 0,08.4.8,75 —> a = 0,03 và b = 0,01 Ban đầu: nMg = 0,16 và nAl = 0,1 Bảo toàn electron: 2nMg + 3nAl = 8nN2O + 10nN2 + 3nNO + 8nNH4+ —> nNH4+ = 0,02 nH+ phản ứng = 10nN2O + 12nN2 + 4nNO + 10nNH4+ = 0,78 —> nHNO3 đã dùng = 0,78 + 25%.0,78 = 0,975 —> mddHNO3 = 195 mddX = m kim loại + mddHNO3 – mY = 198,74 —> C%Al(NO3)3 = 10,72%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP