Hỗn hợp X gồm chất Y C3H10O2N2 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm chất Y...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm chất Y (C3H10O2N2) và chất Z (C5H10O3N2), trong đó Z là đipeptit. Đun nóng 26,52 gam X với 300 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 1 amin T và m gam hỗn hợp gồm 2 muối. Giá trị của m là A. 38,98 B. 35,02 C. 30,22 D. 36,46

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y là NH2-CH2-COONH3-CH3 (y mol) Z là Gly-Ala (z mol) mX = 106y + 146z = 26,52 nKOH = y + 2z = 0,3 —> y = 0,14 và z = 0,08 Muối gồm GlyK (y + z = 0,22) và AlaK (0,08) —> m muối = 35,02

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP