Hỗn hợp E chứa các chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa các c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa các chất hữu cơ mạch hở gồm tetrapeptit X; pentapeptit Y và Z là este của alpha amino axit có công thức phân tử dạng C3H7O2N. Đun nóng 36,86 gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chứa 3,84 gam ancol T và phần chất rắn gồm a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Đốt cháy hết hỗn hợp muối cần dùng 1,455 mol O2, thu được CO2, H2O, N2 và 26,5 gam Na2CO3. Tính tỉ lệ a : b. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần giá trị nào sau đây nhất? A. 14,87%. B. 56,86%. C. 24,45%. D. 37,23%. daihocpccc27 trả lời 10.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z là NH2-CH2-COO-CH3 —> T là CH3OH nT = 0,12 —> Đốt T cần 0,18 mol O2. Quy đổi E thành C2H3ON (x), CH2 (y) và H2O (z) mE = 57x + 14y + 18z = 36,86 nNa2CO3 = 0,25 —> nNaOH = x = 0,5 Đốt E cần nO2 = 2,25x + 1,5y = 1,455 + 0,18 —> x = 0,5; y = 0,34 và z = 0,2 nN = a + b = x nC = 2a + 3b + nT = 2x + y —> a = 0,28 và b = 0,22 —> a : b = 14 : 11 nN = 4nX + 5nY + nZ = 0,5 nE = nX + nY + nZ = 0,2 Với nZ = 0,12 —> nX = 0,02 và nY = 0,06 X có dạng (Gly)u(Ala)4-u Y có dạng (Gly)v(Ala)5-v —> nGly = 0,02u + 0,06v = 0,28 – 0,12 —> u + 3v = 8 —> u = v = 2 là nghiệm duy nhất —> X là (Gly)2(Ala)2 —> %X = 14,87%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP