Cho hỗn hợp X gồm 3 hidrocacbon A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm 3 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm 3 hidrocacbon A, B, C mạch hở, thể khí (đk thường). Trong phân tử mỗi chất có thể chứa không quá một liên kết đôi, trong đó có 2 chất với thành phần phần trăm thể tích bằng nhau. Trộn m gam hỗn hợp X với 2,688 lít O2 thu được 3,136 lít hỗn hợp khí Y (các thể tích khí đo ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi thu toàn bộ sản phẩm cháy sục từ từ vào dung dịch Ca(OH)2 0,02M, thu được 2,0g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm đi 0,188 gam. Đun nóng dung dịch này lại thu thêm 0,2 gam kết tủa nữa (cho biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). a, Tính m và thể tích dung dịch Ca(OH)2 đã dùng b, Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của 3 hidrocacbon đã dùng c, Tính thành phần phần trăm thể tích của 3 hidrocacbon trong hỗn hợp

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 = 0,12; nY = 0,14 —> nX = 0,02 CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O 0,02……..0,02………….0,02 2CO2 + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2 2a…………..a……………….a Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + CO2 + H2O a……………………..a nCaCO3 thu thêm = a = 0,002 —> nCO2 = 2a + 0,02 = 0,024 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 lần đầu = -0,188 —> nH2O = 0,042 Dễ thấy 2nO2 > 2nCO2 + nH2O nên O2 dư —> X cháy hết. mX = mC + mH = 0,372 nCa(OH)2 = a + 0,02 = 0,022 —> Vdd = 1,1 lít nAnkan = nH2O – nCO2 = 0,018 nAnken = nX – nAnkan = 0,002 Đặt n, m là số C của ankan và anken. —> nC = 0,018n + 0,002m = 0,024 —> 9n + m = 12 —> n < 12/9 = 4/3 Nếu hỗn hợp chỉ có 1 ankan —> n = 1, m = 3 —> CH4 (0,018), C2H4 (0,001) và C4H8 (0,001) Nếu hỗn hợp có 2 ankan —> n > 1 —> m = 2 là nghiệm duy nhất. TH1: CH4 (0,016), CpH2p+2 (0,002) và C2H4 (0,002) —> nC = 0,016 + 0,002p + 0,002.2 = 0,024 —> p = 2 —> C2H6 TH2: CH4 (0,009), CpH2p+2 (0,009) và C2H4 (0,002) —> nC = 0,009 + 0,009p + 0,002.2 = 0,024 —> p = 11/9: Loại Vậy có 2 nghiệm: CH4 (0,018), C2H4 (0,001) và C4H8 (0,001) CH4 (0,016), C2H6 (0,002) và C2H4 (0,002)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP