Chỉ dùng 1 kim loại hãy nhận biết:...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chỉ dùng 1 kim loại ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chỉ dùng 1 kim loại hãy nhận biết: a) 4 dung dịch : AgNO3, NaOH, HCl, NaNO3. b) 4 dung dịch: (NH4)2SO4, NH4NO3, FeSO4, AlCl3. c) 5 dung dịch: HCl, HNO3, AgNO3, KCl, KOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
a. Dùng Cu: + Có kết tủa trắng bạc, dung dịch màu xanh là AgNO3 Cu + AgNO3 —> Cu(NO3)2 + Ag Dùng dung dịch AgNO3 làm thuốc thử: + Có kết tủa trắng là HCl: AgNO3 + HCl —> AgCl + HNO3 + Có kết tủa màu đen là NaOH: AgNO3 + NaOH —> NaNO3 + Ag2O + H2O + Còn lại là NaNO3. b. Dùng Ba Các dung dịch đều có chung phản ứng: Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2 Sau đó: + Khí mùi khai, kết tủa trắng là (NH4)2SO4: Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 —> BaSO4 + NH3 + H2O + Khí mùi khai là NH4NO3: Ba(OH)2 + NH4NO3 —> Ba(NO3)2 + NH3 + H2O + Kết tủa trắng xanh là FeSO4: Ba(OH)2 + FeSO4 —> BaSO4 + Fe(OH)2 + Có kết tủa keo trắng rồi tan là AlCl3 Ba(OH)2 + AlCl3 —> Al(OH)3 + BaCl2 Al(OH)3 + Ba(OH)2 —> Ba(AlO2)2 + H2O c. Dùng Fe + Khí không màu: HCl + Khí màu nâu đỏ: HNO3 + Kết tủa trắng bạc: AgNO3 (Hoặc dùng HCl nhận ra) Dùng AgNO3: + Kết tủa trắng: KCl + Kết tủa đen: KOH

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP