Hoà tan hết 5 53 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hết 5,53 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hết 5,53 gam hỗn hợp gồm AO và B2O3 bằng 170 ml dung dịch HCl 1M, sau đó chia dung dịch sản phẩm thành 2 phần bằng nhau. a. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư. Tính khối lượng kết tủa tạo thành. a. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 2,675 (g) kết tủa. Xác định A, B biết A là kim loại kiềm thổ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
AO + 2HCl —> ACl2 + H2O x………2x…………x B2O3 + 6HCl —> 2BCl3 + 3H2O y………….6y……….2y nHCl = 2x + 6y = 0,17 ⇔ x + 3y = 0,085 (1) m oxit = x(A + 16) + y(2B + 48) = 5,53 ⇔ Ax + 2By + 16(x + 3y) = 5,53 ⇔ Ax + 2By = 4,17 (2) Phần 1: ACl2 + 2AgNO3 —> A(NO3)2 + 2AgCl 0,5x………………………………………x BCl3 + 3AgNO3 —> B(NO3)3 + 3AgCl y…………………………………………3y —> nAgCl = x + 3y = 0,17/2 = 0,085 —> mAgCl = 12,1975 Phần 2: Do m↓ = 2,675 < m oxit / 2 = 2,765 nên kết tủa chỉ có 1 chất. TH1: Chỉ có A(OH)2 kết tủa, B(OH)3 lưỡng tính nên tan trở lại. ACl2 + 2NaOH —> A(OH)2 + 2NaCl 0,5x……………………..0,5x —> mA(OH)2 = 0,5x(A + 34) = 2,675 —> Ax + 34x = 5,35 A là kim loại kiềm thổ nên A chỉ có thể là Mg —> A = 24 —> x = 0,092 Kết hợp (1) —> Vô lý, loại. TH2: Chỉ có B(OH)3 kết tủa BCl3 + 3NaOH —> B(OH)3 + 3NaCl y………………………..y —> mB(OH)3 = y(B + 51) = 2,675 (1) —> 3y < 0,085 —> y < 0,085/3 —> B + 51 = 2,675/y > 2,675.3/0,085 —> B > 43,4 (Đang cập nhật… )

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP